понеделник, 20 януари 2014 г.

11, 12, 13, 14, 15-ти АВГУСТ

11-ти Август

За да може да устоява срещу пристъпите на тъмните сили, и изобщо в своя живот на посвещение, новорденият човек трябва да се научи да предоставя себе си на Светия Дух. Роден "отгоре" в духовни свят, у него живее Христос. "и сега не аз, а Христос живее в мене"- проповядва апостол Павел. Душата на този човек вече трябва да бъде "обиталище" на Христовия Дух, тялото - храм на Светия Дух, сърцето му дом на Духа. "Търси отмора и покой в Бога - пише Б.Греъм.- Довери се напълно на Него. Не се напрягай и обременявай с важни и трудни решения - остави се в пълно доверие в Него. Той да действува чрез теб. Не се грижи, не заспивай в безпокойство за утрешния ден. Той е Бог!" Новороденият има светия дълг да бъде свидетел на Бога. Той е пратеник на Всевишния, Негов посланик и трябва да развее, да издигне високо знамето на посланичеството си! Представете си - пояснява Греъм - че един посланик, който представлява своята страна някъде, разпореди да бъде снето знамето на неговата страна от посолството по някакви лични съображения. Какво би станало? Веднага биха го отзовали, защото не представя достойно, като посланик, своята държава." Новороденият може да свидетествува по два начина:чрез словото си и чрез живота си. "Всеки, който ме изповядва пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Ми, Който е на небесата."/Матея 10:32/ Бог очаква от новородения в дух да свитетелствува за Евангелието и Неговоите вечни истини. Той трябва да изпълни едно Христово поръчение - да бъде един, който проправя пътя на Неговата спасителна благодат и сила за Неговата спасителна вест. Той му повелява:"Иди и предай тази вест за спасение на един духовно умиращ свят." Апостол Павел увещаваше християните да поучават чистото слово. Посланикът на Бога свидетествува за Него и чрез живота си. Само свидетелството чрез слово не е достатъчно. "Искаш ли да познаеш, суетни човече, че вяра без дела е безплодна?... Вярата дествува заедно с делата и че от делата се усъвършенствува вярата... Както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва." /Яков 2:20-26/

12-ти Август

Едни новороден прилича на човек, който държи светило. Може би неговата трепкаща светлинка е малка в един свят на тъмнина. Но тази светлинка трябва да свети! Той е като сигнална тръба. В шума и грохота около него звуците на тази тръба може би ще заглъхнат. Но тръбата трябва да прозвучи като предупредителен зов за онези, които са в опасност. Роденият "отгоре" е като запален огън. В този свят, скован от студенина, безлюбие, егоизъм, малкото пламъче може би /мислят някои/ е безполезно. Но малкият огън трябва да гори! Той се сражава с "меча на Духа" срещу злото. Може би усилията му да не проникнат дълбоко сред неприятеля, може тези усилия за някои да изглеждат безнадежни. Но "мечът на Духа" трябва да действува!
Роденият в дух носи хляб на един духовно гладуващ свят. Може би хората, преситени от прецизно приготвени пикантни храни, да не приемат "хляба на живота". Но той трябва да предлага "небесния хляб" на човеците. Той носи "жива вода" за ожаднелите. Затова има светия дълг да извика:"Всеки жаден да дойде при водата на живота." Истински новороденият е сеяч на словото Христово. Някои от семената - казва Исус - ще падната на твърда, стъпкана почва, други между тръни, между камънак. Но той трябва да хвърля семето! А може би някои от семената ще намерят добра почва, ще покълнат, израстна и ще дадат плод... Огънят в сърцето и жарките дръзновени слова ще запалят в някои сърца свещен пламък. "Мечът на Духа", може би, ще прониже някоя ризница на служител на тъмнината, ще просече шлема на самодоволството или бронята на гордостта и отвори сърцата за Божествения Дух. Някои гладни може би ще протегнат ръка към "хляба на живота", а жадни души ще намерят "водата, живата вода"! Казано е: "Който придобива души, е мъдър"/Притчи 11:30/ Разумните ще сияят със светлостта на простора, а онези, които обръщат мнозина в правда - като звездите до вечни векове"/Даниил 12:3/

13-ти Август

За новородения любовта е ръководен принцип в живота му. "Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти и кинжал що дрънка. Ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И тъй остават тия трите:вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта."/1Коринтяни 13/"По това хората ще ви познаят, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си" и още "Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов ...В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Тойю възлюби нас и прати Сина Си като омилостивение за греховете ни."/1Йоан 4:7-10/ От всички дарове, които Бог дава на Своите Си, най-големият е любовта. От всички плодове на Светия Дух - любовта е първият. Първата заповед, която Христос ни остави, Исусовото съкращение на закона е:"Да възлюбиш Господа, твоя Бог, от цялото си сърце, от цялата си душа и с целия си ум." А втората, подобна на нея, е тая:"Да възлюбиш ближния си като себе си." На тези две заповеди висят целият закон и пророците.
Какво значи да обичаш? Колко различно разбират хората това понятие. Някои толкова са го принизили или приспособили към своя начин на живот, че то едва ли не е загубило своята истинска същност. Както и да я разбират хората, едно не можем да отречем - че любовта е мощният двигател на човешкия живот, че най-яркият белег, чрез който човеците могат да потвърдят неоспоримо, че живеят вярата си в Бога, е любовта, която носят в себе си, защото "Бог е любов". По размерите, в които човекът изявява тази любов, как я проявявя, как тя оживява от принцип в живо дело, по това колко той /човекът/ дава това, което е получил, на другите -вярващият човек е по-близо или по-далеч от Бога.

14-ти Август

Новороденият е послушен на Бога. Роденият в дух трябва да се научи как да се бори с изкушенията. Билли Греъм отбелязва:Изкушението не е грях. Но когато се поддадем, вършим грях. Бог позволява само да бъдем изпитани. За Йов Той каза на лукавия да го провери, но да запази живота му. Как да се противопоставяме? Когато Исус беше изкушаван в пустинята, Той употребяваше словото на Бога. На три пъти каза:"Писано е..." Молитвата е друга могъща негова броня. Разтварянето на Божествения Дух във все по-голяма пълнота го прави неуязвим за стрелите на тъмните сили. Пълното доверие в Бога в такива часове е могъщо средство за борба. Щом Бог е с нас, кой може да ни победи?


15-ти Август

Един новороден човек трябва да бъде чист тялом и чист по дух. Животът му, отношенията му с хората, навиците, домът му - всичко трябва да бъде образец, пример за другите. Той трябва да успява да се издига над обстоятелствата, да бъде благодарен за онова, което му е отредено като служение в името на Бога. Апостол Павел е ярък пример за това. Той се бе научил на изобилие и на оскъдност. В затвора остана непоколебим. Нито гонения, нито нападения от злодеи, нито бурите в морето, нито крушенията, нито срещите му с римските държавници го смутиха или уплашиха. Нищо не го разколеба, защото "Сега не аз, а Христос живее в мене!" Уповаваше се непоколебимо и получаваше всичко, което му бе необходимо. Отдаде се всеотдайно на Хрисотс и благословениеята течаха като река. Беше послушен на повелите на Бога, устоя на изкушенията и накрая можа да каже:"Попрището свърших. Вярата упазих. Сега ми остава..." Остава му да получи отсъдата за своя живот.

Няма коментари:

Публикуване на коментар