понеделник, 20 януари 2014 г.

11, 12, 13, 14, 15-ти СЕПТЕМВРИ

11-ти Септември
КОГАТО ЗАДУХАТ ВЕТРОВЕТЕ

Разглежданият текст - 23 и 24 стих, гл.5 ог 1 послание на апостол Павел до солунците, съвсем естественото се разделя на четири части:
1. А Сам Бог на мира да ви освети напълно 2.И дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви. 3./да се запазят/ без порок до пришествието на нашя Господ... 4. Верен е Този, Който ви призовава. Първите два подраздела ни дават теоретическо познание за светостта. Казано е по-нататък в 3 подраздел:/да се запазят/ духът, душата и тялото без порок до пришествието на Христос. Това е вече навлизане в самия практически живот. Според А. В. Симсън, да си подготвен теорретчески, т.е. да си разбрал какво значи осветен дух, осветена душа и осветено тяло , е равнозначно твоят кораб да е вдигнал котва, да е разтворил платна и с развети знамена да поеме по спокойните води на живота. Но ето, че ви настигат ветрове от различни посоки. Извиват се вихри около вас. Как твоят кораб ще посрещне бурята в разяреното море? Началото е всякога възторжено - ведро небе, спокойни води ... Но как ще изглежда всичко утре, на следващия ден и по-късно, когато нашият дух, душа и тяло навлязат в морето на всекиднавния ни живот, когато практиката на живота ще подложи на сериозен изпит нашите теоретически познания и ще премери силата и дълбочината, а и висотата на нашите принципи за живот и дейност в посвещение? Или ...как ще спазим нашето посвещение без порок до пришествието на Христос?
В посвещението и в освещението /вярващие хора често забравят това/ учавствуват Бог и човекът. Това е сключване на завет на цялото човешко битие с Бога, което е двустранен акт. При посвещението човекът доброволно, без принуда, отдава себе си и живота си на Бога за служене Нему, но и под Неговата закрила. Освещението е право на Самия Бог. Придобива се чрез вяра, усъвършенствувана и осветена чрез плодовете на вярата. "По плодовете им ще ги познаете." От посветилия се се изисква да опази себе си без порок до пришествието на Христос. А човекът сам не може да устои срещу силите на злото в този свят. Небето, с което посветеният е сключил завет, би трябвало /по силата на този сключен завет/ да му помогне.

12-ти Септември
ИМА ЛИ ОБЕЩАНИЯ В БИБЛИЯТА ЗА ПОМОЩ ОТ ВИСИНИТЕ

Има! Има такива обещания за небесна помощ на посветените и осветените. Намираме ги както в Стария, така и в Новия Завет. В Псалмите четем:"Господ е твой Пазител, Той ще опази душата ти, Той ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века." Дори на колебливия Яков е казано: "Аз съм с тебе и ще те пазя навсякъде където отидеш, защото няма да те оставя, докато не Съм сторил всичко, което Съм ти говорил." Казано е още:"Той ще пази нозете на светиите Си..." А Давид заявява, че праведният, ако и да падне, не ще бъде напълно повален, защото Господ ще го подкрепя с ръката Си. В новозаветните книги също намираме такива обещания. В Евангелието на Йоан, седемнадесета глава, е записано как Сам Исус, преди Гетсимания и Голгота, се моли:"Отче Свети, запази в Името Си тези, които Си Ми дал. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия." Петър заявява, че ние сме "пазени от Божията сила, чрез вяра за спасение". Павел ни говори за "мира Божий, който превъзхожда всяко знание, който ще опази сърцата ни и мислите ни чрез Христа Исуса". Юда посвещава своето послание на онези, които са осветени от Бог Отец и пазени от Исус Христос. Дръзновеният апостол Христов започва последното си послание с тържествената изповед:"Зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази онова, което съм Му поверил до оня ден..." И завършва с още по-смела декларация:"Господ ще ме опази от всяко дело на лукавия и ще ме пази и въведе в Небесното Си Царство." Такива са някои от обещанията за Божествената опазваща благодат.

13-ти Септември
Но освен обещания за помощ има и небесен промисъл за опазване на уповаващите в Бога. И този промисъл е изкуплението, ходатайството на Христос, Христовата очистваща сила, пребъдващато присъствие на Христос и Светия Дух. Защо изкуплението е небесен промисъл? Чрез жертвата на Голгота Христос е взел завинаги под Своя защита посветените Нему в дух и истина. Защо промисъл небесен е и ходатайството на Христос? Казано е:"Той може да спаси докрай всички, които идват при Бога чрез Него, защото Той върши застъпничество за тях." "Понеже Аз живея и вие ще живеете!" "Кой ще ни отдели от любовта Христова?" Небесен промисъл е и Христовата очистваща сила. Всяка утрин венчетата на цветята се окъпват в кристалните капчици роса. Посветеният човек е в допир със злото във всекидневния си живот. Необходимо е да бъде "измиван" от онова, което идва към него от околната среда. Христос изми нозете на учениците Си. "Ако не ви измия нозете, нямате дял с Мене." В какво се изразява Христовата очистваща сила в нашия живот? Това е приемането на Неговия пример, на Неговата чистота и светост. Живее ли у нас Неговият чист и свят дух, злото няма да има власт над нас. Небесен промисъл е също и пребъдващото присъствие на Христос и Светия Дух. Казано е :"Ще поставя Духа Си във вас и ще ходите в Моите повеления, ще пазите заповедите Ми и ще ги изпълнявате." "Който пребъдва в Мене и Аз в него, ще принася много плод."

14-ти Септември
"Верен е Онзи, Който ви призовава". Това е четвъртият подраздел от разглеждания Евангелски текст - 1солунци 5,23-24. Казано е:"Който е роден от Бога, не съгрешава, защото Бог опазва роденото от Него и лукавият не се докосва до него." Затова апостол Павел пише на солунците:"Верен е Онзи, Който ви призовава. И ще извърши това!" И така, небето е дало многократни обещания за помощ свише на посветените и осветените. Има и промисъл от Божия страна за тях - как да опазят без порок до идването на Христос осветения си дух, душа и тяло. И чрез обещанията, и чрез Божествения промисъл Бог изпълнява Своя дял от сключеня завет. Но и човекът има свой дял задължения и отговорност, за да бъде заветът му с Бога плодовит. Съществута условия, при които ще бъде давана небесната помощ. Един истински последовател на Христос няма право да забравя това. Тези условия ще намерим в славото Му. Някои от тях са изказвани като предупрежданиея, други като напомняне или разяснения, но и като повеля. В каквато и форма да са дадени, показват ясно как ще се опази без порок духът, душата и тялото до пришествието на Хрисотс. Ето няколко предупреждения: "Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат." "Търсете първом царството Божие и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави." "Вие сте виделината на света!... Така да свети вашата виделина пред човеците, че като видят добрите ви дела, да прославят Отец ви, Който е на небесата." "Вие сте солта на земята. И ако солта обезсолее..." "Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога." "Блажени милостивите, кротките, блажени миротворците, блажени гонени заради правдата..." "Нова заповед ви давам: да се любите един другиго... По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си." Който пребъдва в Него, не съгрешава. Онова, което му е поверено, той може да опази. Прнципът на духовното постоянство е предаден чрез думите на Самуил към людите пред Саул още преди три хиляди години:"Ако се боите от Господ и Му служите, и слушате гласа Му и не се бунтувате против повеленията Господни, тогава и вие, и онзи цар, който царува над вас, ще ходите след Господа Бога ваш." Богословът Симсън, който разглежда 23 и 24 стих, гл.5 от 1 Послание на апостол Павел до солунците, отбелязва: Много съществено е как очакваме да бъдем подпомогнати от Бога в нашия живот на посветено служение. Ако сме колебливи или не вярваме непоколебимо в небесното ръководство, ако често мислим за нуспех - това и ще постигнем. Ако се съмняваме, ако мислим, че шансът ни за успех е малък при борбата ни със злото, ако очакваме поражение при едно изкушение, то голяма е вероятността да не издържим. Увереността на една армия, че никога не е била разколебавана, я понася неудържимо срещу врага.

15-ти
И З К У Ш Е Н И Е Т О

Онзи, който е приел да крачи по пътя на светостта, трябва да знае и очаква, че ще бъде атакуван от враговете на светлината. Мнозина, след като са направили няколко стъпки по този път, очакват слънчево небе и тишина. Застигнат ли ги бури, недоумяват, смущават се, дезорганизират се. А истински посветеният трябва да очаква бурите. Най-яркият белег за Божественото присъствие у нас е атаката на неприятелея. И колкото повече сме благославяни, по-активно ще бъдем атакувани. Един от постоянните спътници на посветения в пътя му към светост е изкушението. Но какво е изкушението? Как то е обяснено в Библейското познание? Изкушението е понятие от нематериален порядък. Онзи, който е сключил завет с небето за посвещение и освещиение, тръгнал по пътя на светост с увереността, че е "умрял" за себе си и за злото, нерядко се учудва когато почувствува, че е нападнат понякога от ураган мисли ичувства, които му се струват че идват "отвътре", от самия него. Дори може да си каже:мислех, че съм умрял за себе си и за греха, а ето че съм бил още много жив. Една от способностите на изкушението е да прониква/по нематериален път/ до най-вътрешното ни естество с мисли и чувства, които изглеждат наши, но са внушени от силите на злото. Казано е:"Ние се борим против началства и сили на тъмнината." В многобройните си превъплъщения духът на злото така може да проникне у нас, че трудно може да бъде отделен от собствените ни мисли и чувства. Тогава идва допущението ни, което често се оформя във въпроса: Наистина, аз очистен ли съм , посветен и осветен ли съм? Авторът на размислите за светостта, сам минал през същите опитности и достигнал до дълбоки прозрения, ни поучава смело:Помни, че изкушението не е грях ако не е придружено от съгласието на волята ти. Ако му се противопоставяме - оставаме чисти както морската птица, която излиза из водите, но и последната капка по крилата й се изпарява, щом я докоснат слънчевите лъчи. Истината е, че тези мисли и внушения за зло не идват от нашия дух/ако наистина той е посветен и осветен/, а са чужди гласове и трябва да се научим да ги разпознаваме, като решително заявим дори гласно:"Не съм съгласен, не приемам! това не са мои мисли и внушения. Няма да се поддам! Аз считам себе си мъртъв към злото,а жив към Бога чрез Исус."

Няма коментари:

Публикуване на коментар