неделя, 12 януари 2014 г.

1, 2, 3, 4, 5-ти МАРТ

1-ви Март
"Духът на истината,
който изхожда от Отца,
той ще свидетелствува за Мене."/Йоан 15:26/

Богочовекът, Пратеникът на Бога, Господ Исус Христос, напусна тази земя. Възнесе се високо и понеже Сам е светлина - сля се със светлината. Но преди да Си отиде, Той обеща на учениците Си - Светия Дух.
"...Истина ви казвам:За вас е по-добре да отида Аз, защото ако не отида Аз, Утешителят няма да дойде за вас, но ако отида, ще ви Го изпратя /проводя/. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви известява за идните неща."
Ако вникнем по-дълбоко в живота на християните, тръгнали наистина по стъпките на Исус, ще почувствуваме, че има духовен глад днес:душите гладуват за реални, лични опитности с Бога, опитности чрез и от Духа Свети. Д-р Дави Уатсън е човек, който с благословение и ръководство от небето е достигнал до откровения за изявите на Светия Дух, за да извика в своите трудове ясно и откровено:"Единни в Духа, пламенни последователи Христови! Дошло е време, когато на Светия Дух трябва да се отдаде истинското му достойно място." В Стария Завет и в Новия Завет личността на Светия Дух се изявява чрез качества на личност:
1. Изява на Светия Дух чрез символи - огън, вятър, вода, масло, гълъб.
2. Чрез качества на личност - мисъл, говор, дейност, чувство.

О г ъ н. Старият Завет:Изход 13:28, 2Царе 6:17, Езекия 1:4-13, Захария 13:9. В Стария Завет четем още:"И Господ предхождаше пред тях в стълб "огнен", за да им свети." "А Синайската планина беше в дим, защото слезе Господ с "огън" в нея. И високата планина се тресеше." Символи за Неговото присъствие като "огън" са и тези:Моисей и говорящата къпина, колесницата от огън около Илия и др. "Видът им бе като горящи въглища, като факли, които се движеха между живите същества. Огънят беше светъл и светкавица изскачаше из огъня." /Езекиил 1:13/ "И ще го очисти, както се чисти среброто." "И видях огън пламнал, а около него сияние..." В Новия Завет:Лука 3:16-17.
"Кой ще ви кръсти с духа Святаго и огън? А на Петдесятница, когато Духът слезе, "езици от огън" почиваха на всеки един от тях." Духът "огън" идва не само да донесе Божията любов и мир, но идва и да изгори което е изгнило, за да пречисти и да ни направи подобни на Исус, защото Бог няма да изпълни съд, който не е чист и светъл. "И ще го очисти, както се чисти среброто."
В я т ъ р. Йоан 3:18 - "Вятърът вее дето ще и ти чуваш гласа му, но не знаеш отгде иде и накъде отива." Това е символичен изказ за могъществото на Дух Божи. Вятърът освежава, понякога нежно гали, но той смита паяжините, чупи бариерите, изкоренява дървета... "И внезапно стана екот от Небето, като че идеше силно духане на вятър и изпълни цялата къща."
В о д а. В словото на Бога Светият Дух се оприличава символично и като течаща вода." ... Ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва, Ще изливам Духа Си на потомството ти и благословението си на рожбите ти, и те ще поникнат между тревата като върби край течащи води."/Исая 44:3-4/
Водата символизира съживлението чрез Светия Дух. "Ако е някой жаден, да дойде при Мене./Йоан 3:5/
М а с л о. Старият Зевет: 1Царе 10:1 - "Тогава взе Самуил съсъда с елея, та изля на главата му, и целуна го..." 1Царе 16:13 - "Тогава взе Самуил рога с мирото, та го помаза сред братята му, и дойде Дух Господен на Давид..." Новият Завет:Яков 5:14-15 - "Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в господното име" Маслото символизира помазване за лекуване чрез Божия Дух.
Г ъ л ъ б ъ т символизира чистотата и мира на Божия Дух. "И свещенствува Йоан и рече:Видях духа, който слизаше като гълъб от Небето и да почива върху Него..." "И на когото видиш да слиза Духът и остава на него, Той е, Който кръщава с Духа Свети."/Йоан 1:32-33/
Тези пет символа:огън , вятър, вода, масло, гълъб, за които се говори в Библията, символизират божието всемогъщество и начините на Неговата изява.

2-ри Март
какво може Духът да даде на Христовият последовател, ако той му е послушен? Йоан 4:13 -"...Истинските поклонници ще се кланят на Отца с дух и Истина. За да се изпълнят изискваният на закона в нас, които ходим не по плът, а по Дух." Лука 11:13 - "Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него." Йоан 8:32 - "Ще познаете истината и истината ще ви освободи." Исус казва:"Когато дойде Духът на истината, той ще ви упътва във всяка истина." Йоан 18:37 "Всеки, който е от истината, слуша Моя глас." Римляни 8:9 - "Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов." Апостол Павел се спира тук и обяснява. "Но на всеки се дава Духа за обща полза. "На всеки", значи от една страна, че дарбите не са гаранция за духовна зрялост. "На всеки" означава още, че Духът може да даде на всеки вярващ в Христос една или повече от тези дарби, ако той е готов и пожелае да бъде употребен. Всеки Христов последовател може да бъде включен в духовна работа независимо от естествените му дарби. "Дори понякога нашите таланти могат да бъдат пречка на Духа докато не са оживотворени от Него - отбелязва д-р Уатсън - тъй като има опасност да се достигне до самонадеяност, защото в нашата човешка недостатъчност ние се стремим да поставим ударението върху някои доктрини за сметка на други, така че да се получат /както и съществуват днес/ безброй групи и групички, носещи най-различни наименования."А той, утешителят, Светият Дух, той ще ви научи на всичко." И така, проявленията на Светия Дух върху човека са:мъдрост, знание, вяра.
М ъ д р о с т. Според Библейските текстове, тази мъдрост, като дарба от Духа, не толкова естествена интелигентност на "умния", учения християнин, но думи, дадени от Духа при специални случаи. "Дух на съвет и на сила. Дух на знание и страх от Господа."
Йов 28:28 - "И каза за човека:Ето, страх от Господа, това е мъдрост. И отдалечение от злото - това е разум." Исус предупреждава Своите ученици, че ще бъдат преследвани, но им обещава:"Аз ще ви дам слова и мъдрост." Яков 3:17 -"Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива ,кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна."
З н а н и е. "И Духът господен ще почине на него, Духът на знание и страх Господен"./Исая 11:2/
Апостол Павел пише на коринтяните:"Чрез Него се обогатихте във всяко слово и "знание" /1Коринт 1:5/ Но това знание е нещо по-друго от нашето естествено разбиране.
Това знание е духовно прозрение, откровение... духът просвещава, дава знание. И апостолът продължава:"А ние получихме не духа на света, Духа, Който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме, не с думи, научени от човешката мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме , духовните неща на духовните човеци." /1Кор. 2:12-13/
И все пак апостол Павел, богат със знание на словото и обогатен от ясни лични откровения, се провиква:"О, колко непостижими са Неговите съдби и неизследими пътищата Му!"/Римляни 11:33/
Тук не трябва да се забравя нещо много съществено:Духът дава знание при едно условие - "И ако зная всички тайни и всяко знание, а любов нямам - нищо не съм."/1коринт 13:2/
В я р а. Това не е нашата обикновена вяра в Исус, нито е естествен плод на Духа - това е особен дар вяра, необходима за изпълнение на Божествения план лично и за света, при специални обстоятелства. С такъв дар и вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата. С такъв дар вяра Авел бе преселен, за да не види смърт. С такава вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, направи ковчег за спасение на дома си. Чрез нея той осъди света и стана наследник на правдата. С такава вяра Сара доби сила да зачене в преминала възраст... С такава вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде. "Дар вяра!... това беше вярата на Гедеон, Давид, Самуил и пророците, люде облечени с власт и сила от Духа побеждаващи царства, раздаваха правда, угасваха силата на огъня, оздравяваха от болести, изпитваха присмех и бичувания, окови и тъмници, с камъни биваха убити, с мъки мъчени, на клади изгаряни..."/Из послание към евреите 11 глава/
Такава беше вярата на Исус, която изявяваше в своя живот и служение. Такава беше вярата Му, когато бе изправен пред разлагащия се труп на Лазар. "Лазаре, излез!" И той излезе от гроба. В Новия Завет ще срещнем този дар "вяра" и при други. Исус каза за стотника от Капернаум: "Нито в Израиля съм видял толкова вяра."/Матея 8:10/ Такава беше вярата на ханаанката. Исус й каза:"О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оживя в същия час." /Матея 15:28/
С такава вяра Петър и Йоан извършиха изцелението при Красната врата./Деяния 3:1-10/ С такава вяра имаха ратниците за духовната революция - Ренесанса, и още много други след тях. Но и тук трябва да се помни и знае, че е в сила същото условие за тези, които желаят да я получават:"Ако имам вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам - нищо не съм."


3-ти Март
"...а пък даде на друг изцелителни
дарби чрез единния Дух." /1Коринт 12:9/

Л е ч е н и е. От най-ранни дни Бог e изявявал Себе Си, като казва:"Аз Съм Господ, вашият лечител. Ако прилежно слушаш гласа на своя Бог, и вършиш всичко онова, което е угодно Нему, слушаш заповедите Му повеленията, то не ще ти нанеса нито една от белестите, които нанесох на египтяните, защото Аз Съм Господ, Който те изцелявам."/Изход 15:26/ В Новия Завет едновременно с проповядването срещаме и много лечения на тялото, на ума и изгонване на зли духове. Тази сила Исус дава и на учениците. "И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякакви болести и всякаква немощ." "И като отивате, проповядвайте... болни изцерявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, Даром сте приели - даром давайте." /Матея 10:1-8/ "Дарът "изцеление" не е притежание на човека, който лекува, но се дава на болния - пише д-р Уатсън - Тук няма нито техника, нито формула. Всичко е от Бога /чрез Дух Свети/." Исус рече:"Твоята вяра те изцели. Иди си с мир."/Лука 3:48/ А апостол Яков обяснява:"Молитвата с вяра ще спаси болния и Господ ще го възправи." Тук следва един интересен и много съществен въпрос - продължава д-р Уатсън - и той е:Медицинската помощ отречена ли е от вярата? И отговаря така:Помощта на медицинската наука има свое място. И тя е от Бога, и там има Божи ратници, по "призвание" лечители, чието служение пред Бога е да помагат на боледуващите човешки тела, но при едно условие - да бъдат лечители и на тялото, и на душата им чрез вяра.

В е л и к и д е л а/чудеса/. Чудесата - това са Божествени дела и се дават само на онези, които Бог чрез Духа облича в чудотворна власт. В Стария Завет чудото с еврейския народ от Египет до Обетованата земя, за Илия и др. В Новия Завет:усмиряване на бурята в езерото, ходене на Исус по водата, нахранване на пет хиляди души. Разтварят се вратите на тъмници, мъртви биват възкресявани... В Деяния на апостолите 19:11 четем:"Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павел." И в наши дни Бог облича в чудотворна власт избрани люде за делото Си. Духовното пробуждане в Индонезия и на други места са съвременни чудеса, подобни на Новозаветните. Акцията "Аука" от младите мисионери из най-дивите области на земята, жертвата на доблестните дръзновени Божии синове - мисионерите, и победата на Божия Дух не отстъпват на Новозаветните чудеса. Животът на благовестителя на Словото по света - ирландецът Едуин Ор, е живот изключително под знака на чудесата. Животът на ратниците Христови сред наркоманите... Бог е същият вчера, днес и во веки. Той върши чудеса и днес, както е вършил и в Старозаветното и Новозаветното време.

П р о р о к у в а н е. Това са вести, съобщения от небето/от Бога/. Когато се говори за пророчествата, необходимо е да бъдат разграничавани, защото има пророчества за предсказване бъдещето и изказвания относно настоящето. И тъй "всекиму" се дава проявление на Духа за обща полза. "Дарът пророкуване може да бъде даден "всекиму" - отбелязва д-р Уатсън. - В ранната църква имаше велики пророчици и пророкуващи мъже."
В 1Коринт 14:22,31-32 четем:"... пророчеството е белег не на невярващите, а за вярващите... И духовете на пророците се покоряват на самите пророци, всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават." Пророкуване и проповядване не са едно и също нещо, въпреки че понякога могат да бъдат съединени в едно.
Що е пророкуване? Апостол Павел обяснява: Това е дума от Бога, чрез един глас от тялото Христово /църквата/, избрано от Духа, за да помага на другите, да ги наставлява и упътва."...а който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха. Който говори на непознат език, назидава себе си, а който пророкува, назидава църквата. ...и който пророкува, е по-горен от този, който говори разни езици, освен ако тълкува, за да се назидава църквата."/1Коринт 14:3-5/ Но апостолът предупреждава ясно:"...И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни, а любов нямам, нищо не съм." Така казва Господ: "И ще туря у вас Моя Дух и ще живеете."/Езекиил 37/ Псалмопевецът в Псалом 104:29-30 изявява:"Скриеш ли лицето Си, те се смущават, прибираш ли дъха им, те умират. И връщат се в пръстта си. Изпращаш ли Духа Си, те се създават, и подновяваш лицето на земята." Човекът чрез своята собствена естествена сила и способности твори, но твори, създава, изработва преходни, временни неща или интелектуални трудове. Само онова, което се върши чрез Божия Дух, има белези на непреходното, на вечното - само то ще живее. Всичко останало е дърво, слама, плевели, а ние - жътвари на плевелите - отбелязва д-р Уатсън. - Личните опитности, каквито и да са те:пророчество, мъдрост, знание, езици и пр.. без Христовия Дух са нетрайни, временни светлини. Какво би представлявал човешкият живот без Божия Дух? Един безкраен нажежен път! Този несъвършен земен живот с неговите неправди, несгоди, лишения, с неговите болести, с мъката и огнените страдания би бил непоносим без просветлението на човешката душа чрез Духа - онова, което Исус Христос остави след Своето възкресение.


4-ти Март
В каквато и да е църква - величествена катедрала или малка селска църквица, духовно братство или група от няколко събрани души в нечий дом няма да има живот, ако Духът не е активната сила между тях.
Добре известни говорители, добре замислени програми, огромни хорове и оркестри, колкото и да украсяват службите, не са никакъв заместител на жизнения полъх на Божия Дух. "Защото както тялото е едно и има много части и всички са едно тяло, ако и да са много, пак едно тяло са, така и с Христос. Защото, чрез един Дух ние всички се кръстихме да сме едно тяло - еднакво в Христос, създадено от Светия Дух." Бог е обещал да благослови братята, които живеят в единомислие. "Ето колко добро и колко угодно е да живеем, братя, в единомислие." Единни в Духа!
Исус каза на учениците Си:"... двама от вас, ако се съгласят за каквото и да било нещо, което да поискате, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там Съм и Аз посред тях."/Матея 18:19-20/ Но не е достатъчно "да се съгласят" само за нещо в молитвата, а техният живот трябва да бъде в съгласие, хармония. Техните отношения трябва да бъдат отношения на любов и прощение. Ако съществува някаква дисхармония - огорчения, или завист, или борба за големство в църквата - тогава молитвата остава без отговор, защото е казано:"И когато се молите, прощавайте, ако имате нещо против някого, тъй щото и вашият Отец, Който е на небесата, да прости и вашите престъпления." Защо е това прощение? Защото е много важно условие за отговор на молитвата на всички. Независимо колко горещо и често се молим събрани заедно, ако липсва любов и прощение, няма да бъдем чути. Бог иска да бъде не само нашата пътека към Него, но и нашите взаимни отношения да са в изправност. Тогава идват благословенията. Исус се моли Неговите ученици да бъдат "едно" "съвършено едно". И обяснява:"За да повярва светът, че Ти Си Ме изпратил." Само когато сме единни в Христос, можем да изявяваме в пълнота духа и волята Му.
Основният белег за присъствието на Духа в един вярващ или в духовно общество, е любовта. Изливане на Духа в такава вяра на Петдесятница значеше, че апостолите бяха обкръжани с любов от Бога и по-късно тази любов идва от Божия Дух. "Защото любовта Божия е, която е излята в сърцата ни, дадена нам чрез Духа Свети."/Римляни 5:5/ Изпълнени ли сме с Божия Дух, тогава и плодът на любовта у нас ще се умножава и ще бъде изявена в нашия живот. Чрез тази любов ще превъзмогнем проблемите вътре в нас. Чрез тази любов ще преодолеем проблемите в отношенията помежду си. Само чрез любовта от Духа /като плод на Духа/ ще се уредят и проблемите свързани с нашето отношение с Бога. Каквото и да е нашето разбиране относно личността и работата на Светия дух, остава общовалидно едно - любовта да бъде в нас и между нас. Само така можем да бъдем единни и успяващи.

5-ти Март

Бог е Бог на откровенията.
Той ни говори чрез Духа на истината.
Бог е откривал Себе Си чрез пророците и чрез Своя Единороден Син,"... бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество..."/Послание към евреите 1:1-3/ Апостол Петър писа:"Никое пророчество от Писанията не е частно на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, а светите човеци са говорили от Бога, движими от Светия Дух." /2 Петрово1:20-1/ При проявлението на Светия Дух при човека, Той подтиква към действия, работи вътре в нас. Но рядко това става по пътя на строгата повеля. Обикновено Духът изчаква да изоставим статичната сигурност на "нашето пристанище", където обикновено сме закотвени, да издигнем платната на нашия кораб и да сме готови за път, т. е. готови да бъдем употребени. Колко много са тези, които се страхуват да тръгнат в този тъп /да се предоставят на Духа/, защото не са сигурни какво ще се случи. Предпочитат да останат в безопасност, здраво закотвели житейския си кораб на по-спокойно място. Затова пък и такива хора не прогресират духовно.
Но Бог не ни говори единствено чрез Писанията и пророците.
Това е само един от начините. Бог винаги е говорил на човека, Той говори на людите Си и днес, щом търсим Неговото ръководство и се доверим на Неговия Дух. Някога Исус говори на традиционалистите /фарисеите/ и на рационалистите /садукеите/: "Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано:"Този народ Ме почита с устните си, а сърцето му стои далече от Мене....Заблуждавате се, понеже не знаете Писанията, нито силата Божия. А нам Бог откри това чрез духа, защото Духът търси всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото, кой човек знае, що има у човека, освен духа на човека, който е в него? Така и никой не знае, що има у Бога, освен Божия Дух. А ние получихме не духа на света, но Духът, Който е от Бога, което и възвестяваме, не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи научени от Духа... Но естественият човек не разбира това, което е от Божия Дух, защото за него е безумие, и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно." /1Коринт 2:10-14/
"Един млад човек коленичи с мен в моята стая една вечер да моли Христа да дойде като жива опитност в неговия живот" - разказва известен богослов. По-късно той ми писа:"Всичко, което мога да кажа сега е, че "преди" бях като слепец, но виждах какво Бог ми предлага. Сега аз зная и съм толкова радостен, че Исус е жив и реален." Всички духовни истини идват до нас чрез Духа на истината. Днес много християни са "Библейски учени", но не и духовно научени - пише д-р Уатсън. - За да живее човек, да разбира напълно откровенията на истината, се изисква намесата на Бога. Да сме достигнали до някакво разбиране на известни Библейски истини със своя ум, това е едно, а съвсем друго е да ги разбираме духовно. Един проповедник разбирал възкресението на Христос, вярвал в Него, проповядвал за Него, но когато веднъж подготвял великденската си проповед, той получил особено просветление за чудото на възкресението. И из дълбините на душата му се изтръгнал възторжен вик:"Жив е Исус!"

Няма коментари:

Публикуване на коментар