неделя, 25 март 2012 г.

КАБАЛА И ТРИТЕ БУКВИ МАЙКИ или ОТЕЦ, СИН, СВЯТИ ДУХ


Става въпрос за трите букви МАЙКИ от еврейската старинна азбука, състояща се от двадесет и две букви. Тези три букви са Алеф, Мем и Шин. По-нататък ще пиша повече за буквите и техните числови и идейни стойности. Всяка буква освен буква в еврейският език има числова и идейна стойност. Сега само ги споменавам и си представете, че само една от тези три букви изобразява като идея Отец, втората Сина, а третата Духа или с други думи казано отразяват Вечност, която съдържа Времето, Пространство и Материя.

Отец, Син и Свети Дух също са изобразени и с трите йод/буквата с цифрова стойност десет/, пише се като запетайка. Три запетайки или три букви йод написани в кръг, три запетайки- изобразяват Божието име и така наречени три Отеца в Кабала - Отец, Син и Свети Дух.
Цитирам:
"Първото от Божиите имената ЕХИЕ/х/ често се пише с една буква йод. В този случай то просто означава "АЗ"....
Това име, изписано мистично чрез триъгълник от три йод изразява трите главни свойства на Божеството, даващо винаги началото на това, което поражда мярата на времето.

Действително:първото йод показва вечността, която поражда времето в неговото тройно деление:минало, настояще, бъдеще.
Това е число.
Това е Отец.
Второто йод изразява безкрайността, пораждаща пространството в неговите три измерения: дължина, ширина, дълбочина.
Това е мяра.
Това е Син.
третото йод означава вечната субстанция, даваща начало на материята в нейните три вида - плътна, течна, газообразна.
Това е тегло.
Това е Свети Дух." /Кабала от Папюс, 85 стр./

Отец- Вечност, пораждаща времето
Син-Безкрайност, пораждаща пространството
Свети Дух-Субстанция, пораждаща всички видове материи.

И тези три са едно цяло е споменато в Кабала от Папюс, а в Библията пише, че Отец, Син и Святи Дух са Едно и съответно от там и кръщението е едно в Името на Отца, Сина и Свети Дух/писано е в Библията, Евреи / Тоест това, което е казано в Библията се потвърждава от Кабала.

Значи според Кабала, Дънов и Библията определенията за Отец, Син и Святи Дух са
Отец - Вечност, Любов, Любов
Син - Безкрайност, Истина, Истина
Свети Дух- Субстанция,Мъдрост, Дух на мъдрост

Цитата на Петър Дънов

Бог/Отец/ е Любов
Мъдростта е Светия Дух/"И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа"/Исая11:2
"Мъдростта съгради домът си, издяла седемте стълба" Пр.9:1/

А Истината е Исус /"Аз съм Пътя, Истината и Живота"/ Тоест в нито едно от тези три известни учения Светия Дух не е Сина, колкото и да са едно цяло.

Та представете си с какво число ще изобразим Отец, или Син, или Свети Дух?
С каква мяра ще ги представим, след като тяхната мяра е безкрайността, вечността, Субстанцията/всички видове материя/?
Или с каква идея ще ги изразим, след като всички идеи се съдържат в тях и произлизат от тях?
И все пак тези имена и същности са изобразени с трите йод/10/ в кръг/кръгът символизира единството и цялото, че те са едно цяло/
Да, истините са прости, както и символите, но изобщо имаме ли си напредстава какво точно изобразява една буква майка от еврейската азбука, която символизира Отец или Син или Святи Дух?
А като си представим, че цялото Сътворение произхожда от Единицита/Бог/ и след това от Отец, Син и Святи Дух...
Моят ум не побира подобни "прости" и "бедни" неща като сътворението от Отец, Син и Святи Дух, тоест от трите букви майки, от които произлизат останалите седемте двойни и дванадесетте прости/които символизират още Зодиака/, общо 22 букви.
Тоест изобразяват така да се каже Календара на Маите, календарите по принцип, дните, седмицата, годината и всички процеси и цикли.
Нямам си представа от еврейски език, но щом буквите съдържат толкова много в себе си, то какво ли ще съдържа тяхното съчетание/думите/?
Моят ум не може да побере подобно знание, понеже е твърде ограничен, но някъде дълбоко в себе си осъзнавам съдържанието на букви, думи и символи, числа.
Да, и всичко това е изобразено само с някакво си число или символ, буква.
Все едно е написана цялата Библия в Цветето на Живота, защото то съдържа в себе си всички възможности на живота в символи.
Един вид Цветето на Живота като съдържащо в себе си всички символи на живота - може да се нарече Библията на Символите, навярно и на буквите. Щом толкова видове руни се съдържат в него, то и всички букви ще да се съдържат в него. Там трите първи кръга от Цветето на Живота означават Отец, Син и Свети Дух.
Значи ако човек разбере едното, например еврейската азбука, ще разбира и кръговете в Цветето на живота, защото съдържат едни и същи идеи-за живота и сътворението.
Както едната буква майка изобразява Отец, така и един кръг изобразява Отец, така и едното йод, запетайката изобразява Отец.
Някъде четох, че който разбирал тези въпроси за трите йод/това е десетата буква, три йод очертани в кръг, изобразяват божеството/, разбирал и сътворението, защото то произхожда от тях. Трите йод от една страна символизират Отец, Син и Святи Дух, от друга трите букви майки в древната еврейска азбука - Алеф, Мем и Шин.

ПП:Някои не приемат това описание на Светия Дух/едно от трите йод/ като Субстанция/и напълно ги разбирам/. И няма как да се опише Духа, но просто е въведено някакво понятие, за да се обяснят същностите. Нека това понятие не е пречка за човешкият ви ум, а напротив.
Лично съм приела това понятие субстанция, защото не знам точно какво значи субстанция и ще продължавам да го използвам нататък, също както и Папюс си е позволил да го използва в книгата си/ако и на някои да не им харесва/. Нещо подобно на вечността/Отец/, която съдържа времето/минало, настояще и бъдеще/ си го представям, така и Субстанцията /Духа/, съдържа в себе си всички видове материи - видими и невидими.
В Библията е споменато, че плътта се противи на Духа.
Един вид видимата материя/плътта/ се противи на невидимата/духовната/. Тоест материя се противи на материя/което е много странно, да се противи сама на себе си/.
То затова ли се казва, че грехът се изчиства с кръв? Защото кръвта била свързана с Духа.
Имам чувството, че ако продължа, ще навлеза в море.

Според писаното в Стария Завет от Библията Духът се вземал от Моисей и се раздавал на останалите, тогава когато не са прощавали престъпления, а са убивали за да се изчисти Земята.
Сега в Новия Завет пише друго, грехът се очиства и без човешки жертви. А в много случаи показаните милост и прошка очистват грехът, както имилостта и любовта изчистват много погрешки е писано.

От  трите йод свързвам Божия печат с пространство, време и материя.
Божият печат ни освобождава от ограничеността на пространството, времето и материята.
Да, всичко се свързва с троицата, която е троична. Вечността с времето- Отец, минало, настояще и бъдеще. Отделно всяка същност сама по себе си е също троична. Например Отец/минало, сегашно, бъдеще/, Син/широчина, дълбочина, височина/, Дух/материя-течна, газ, твърда.

Настоящето може да бъде в материята/Св. Дух/, както и миналото и бъдещето и в пространството./това е една от  хиляди възможности, която се получава като словестна формула от основното знание за трите йод/
Според Сефер Йецира, част четвърта, шестнадесет: две тухли съграждат два дома, три-шест, ... седем - пет хиляди и четирдесет.
И така може да пресметнете колко дома се съграждат от девет тухли/три по три йод/,  хиляди възможности.
Разбрах и как се пресмятат възможностите с Божията помощ. Тухлите означават идеи, букви.
С две тухли се градят два дома, а с три тухли шест. Умножават домовете съградени по следващата цифра и получават резултата. Но защо така се пресмята, все още не знам.

Например материята свързана с пространството може да се разглежда в миналото, настоящето и бъдещето. Пример с човека и неговите години.
Отделно всяко ново нещо се зараждало в недрата на старото/исторически принцип/.
Тоест минало и настояще се преплитат с бъдеще, зависими са едно от друго, както Отец, Син и Святи Дух.
Материите също може да преливат една в друга -полутечно, полугазообразно състояние.
Както два преливащи се цвята и се получава нов цвят. Така и възможностите са много, идеите, формулите словестни. Това не са математически формули, а словестни базирани на цитата от стр.85
Отец, Син и Дух, Алеф, Мем и Шин, Дух, Душа и Тяло, вечност, пространство и субстанция. Откъдето следва, че Синът, пространството е и Тялото. Така е писано и в Библията - части на Христа./някои са го разбрали преди мене и са го написали в Библията, но съотвества и на писаното в Кабала/
Тоест писаното в Библията допълва писаното в Кабала и се съчетават чудесно в едно цяло.
Както казва Балаватска в книгата си, ключът за Библията е Кабала, а и не само за Библията, както се вижда.

Ето още един пример. Цитат от Библията, Йоан 10:30 "Аз и Отец сме едно"
Ако имаме ключът от Кабала, щеше да знаем, че тези думи още значат "Аз/Безкрайността от която произхожда пространството/ и Отец/Вечността от която произхожда времето/ едно сме.
И пространството и времето са едно и въпреки това, две различни същности, две лица и Едно цяло.
Значи, че всяко простраство е в точно определено време и обратното същото важи в определено време, определено пространство. Например в 8 часа Духа/материята/, за още по-голяма точност можем да споменем човека е на работното си място/пространството/.
Да и са едно цяло и не са точно едно цяло и са две същности.
Забелязали ли сте, че ако отивате по едно и също време на работа например, минавате един и същи маршрут, виждате едни и същи хора, по един и същи начин. Променяте времето и пространството/и Духа, материята, хората/ се променя.
Също ако разгледаш Христос като началото, ще бъде едно времето/начало/ и пространството, но ако го разглеждаш като края, ще бъде друго пространството и времето/края/.
В Сефер Иецира още е писано, че началото е свързано с края.
Когато човек се ражда във времето в началото е бебе, после пораства, остарява и умира в края на времето си.
По подобие на Христос, което значи по подобие на Пространството. Тоест Духът/материята/ извървява пътя си от своето начало до своя край във времето и пространството, благодарение на което настъпват промените съпътстващи раждане, порастване, смърт, възкресение.

Та всичко това произлиза от трите йод и това е само една от възможностите, които се разбират благодарение на трите йод от над хиляди, стотици хиляди.
Та човек ако се хване да ги пише всичките възможности, томове няма да му стигнат, но поне ще се видят всички възможности, за които преди човешкият ум не е смеел и да мисли, а сега са се превърнали в реалност.
Например материята/човек, дух/ може да бъде на Земята и на Небето, според основата от трите йод, с космически кораби например човек стига до Небето, лети в Космоса. По същата формула се получава, че материята може да се движи в миналото, настоящето и бъдещето. Навярно е въпрос на време да се създаде машина на времето, то си е писано в Библията за Антихрист, че ще промени времена и закони.
Ако се задълбочим още се получават и по-подробни информации от тези формули, формули на възможностите може би ще е най-точно да ги нарека.           
Отец е Душата - това е за тези които си мислят и проповядват все още, че човек и Бог нямали Душа, нека разсъждават и Бог ще им даде повече.
Откъдето следва/следва от писаното в Кабала, ще цитирам допълнително/, че Закона и Духа са уравновесяващи като въздуха където Мем и Шин са Земя и Небе.
Още могат да бъдат - време, свят, човек, число, буква, стойност.
Каква ли е стойността на Сина тогава, а числото? Все пак е интересно как се навързват нещата като в пъзел и как си идват по местата, когато ги съпоставим, точно както пишеше в Сефер Иецира - да разместваме и поставяме правилните неща на правилните места.

ПП/за редактиране/  Духът е уравновесяващото начало между човек и Бог, като цифри се получава /Бог-3, Дух-1/. Духът още съдейства за възстановяване на Закона за равновесието.
Между Земята и Небето - това уравновесяващо начало се явява въздухът.
В контекста на Библията където има Христос, има и Антихрист, където има Даниил, има и Навохудоносор, където има пророк Илия, има и Езавел, където има Йосиф, има и Фараон, където има Моисей, има и Фараон .... Цялата Библия това говори, за дуализма, за добро и зло, смърт и живот.
Балаватска беше казала, че ключът за Библията е Кабала.
Там се обясняват малко повече подробности като се казва, че седемте букви са двойни, тоест проявяват се двойно.
А да, който не знае за буквите. Има три основни, три майки са наречени, те символизират Отец, Син, Святи Дух или дух, душа, тяло или земя, небе, въздух или т.н и т.н.
Та на ниво седмица всичко е двойно, но на ниво тройка Отец, Син и Святи Дух - всичко си върви заедно/мъжът с жената, доброто със злото, смъртта със живота/. Това ниво според моето разбиране е Божието царство.
А тук на ниво седмица Отец е отделен от Сина. Отеца е небето, а Сина земята.
Затова се казва, че каквото на небето, такова и на земята. Затова молитвата, която дава Исус е "Нека да бъде Твоята воля, както на Небето, така и на Земята".
Затова ние сме едновременно и на Небето/в Бог/ и на Земята/Христос/.Затова Исус казва, че ако видели сме Него/Синът/, видели сме Отец/Небето/ и т. н. Всички изводи в тази насока са правилни, истини и са основани както на писаното в Библията, така и като се използва този ключ от Кабала, за трите букви майки или за трите йод/същото е/. Те още означават широчина, дълбочина и ... още означават число, буква, мяра ...
Така и лесно ще се разбере числото на Бог и числото на Антихрист, но засега не ми се задълбава повече.Доколкото разбирам Божието число не е седем, а три.
Няма коментари:

Публикуване на коментар