петък, 15 юли 2011 г.

СЕФЕР ЙЕЦИРА - ЧАСТИЧНО ТЪЛКУВАНИЕНакратко просто и ясно  за Кабала/от две прочетени книги, всъщност три с Тората/ - тя ознава Божествено откровение за Създанието или просто Откровение/знание/ от Бог дадено на човеците.
Когато се говори за Кабала се споменават няколко основни книги - Тора, Зохар, Сефер Иецира Четвъртата книга е Талмуда.
Тези книги са написани от хора след като са получили Божествено откровение за света и са основата на Кабала в писмен вид, така да се каже.

Понеже не намирам кой знае какво написано за книгата Сефер Иецира в нета, а тя си е безкрайно ценна, едно издигащо вдъхновение, книга за СЪТВОРЕНИЕТО, реших да споделя с вас цитати от нея и моите тълкувания, разбирания, откровения до които достигам с Божията помощ докато я чета.
 Преводите на Папюс, от книгата която цитирам ми харесват повече, там са дадени три превода, но основното е запазено като съдържание във връзката която давам от нета на книгата.
КНИГА - СЕФЕР ЙЕЦИРА
Който няма представа от Кабала и Сефер Йецира трудно ще разбере за какво става въпрос.
Важно е да се знае, че всяка буква в еврейската азбука има  и цифрено значение , включва широчина, дълбочина, височина също.Всяка буква означава идея.


Споменава се, че книгата Сефер Йецира е писана от праотеца на вярата Авраам.

Цитат из началото на книгата

"КНИГА НА КАБАЛА ЗА ТВОРЕНИЕТО, НА ЕВРЕЙСКИ

СЕФЕР ИЕЦИРА

Според Авраам
Предадено устно на неговите синове, но в резултат на тежкото положение на израилтяните, изобразеното от йерусалимските мъдреци във формата на аркани и писмени знаци с най-скрито значение."

/първи превод цитирам от книгата на Папюс "Кабала", изд. Аратон. При нужда мога да цитирам и втори превод от Н. А. Переферкович по еврейския оригинал, който също е приложен в книгата на Папюс за сравнение/

"Глава 1

Посредством Тридесет и два Пътя на Мъдростта, пътища чудни и тайни, които , Йоа/.../ - Богът на Израил, Бог жив и Цар навеки, Бог на милосърдието и опрощаването, Бог величествен и възвишен, Бог пребиваващ във вечността, Бог свят, написал Своето име чрез три пресмятания:Сефер, Сефор и Сипур, или писане, смятане и реч - съдържащи се в десет сфериота, т.е. в десет свойства, освен Неизречения, и двадесет и две букви. Буквите се състоят от три основни, седем двойни и дванадесет прости. Десетте сефирота, освен Неизречения, са съставени от числото десет, т.е. числото на пръстите на ръцете- пет срещу пет. Но те са обединени в едно цяло.
При тълкуването на наречието и обреда на обрязването се откриват десет сефирота, освен Неизречения.
Дест, а не девет, десет, а не единадесет - разбери това в своята мъдрост и го запомни. Изостряйки чрез това твоя дух, търси, забелязвай, мисли, представяй си, размествай нещата, по местата и издигни Твореца на неговия престол.

Десетте сефирота, освен Неизречения имат десет безпределни свойства-безкрайност на началото, безкрайност на края, безкрайност на доброто, безкрайност на злото, безкрайност на височината, безкрайност на дълбочината, безкрайност към севера, безкрайност към юга, безкрайност към изтока, безкрайност към запада, само Господ е над всички, Цар верен, Той властва над тях от висотата на своя престол от векове и до векове.
Двадесет и две основни букви. Три букви -майки:Алеф, Мем, Шин - съдържат понятията за всички добродетели, пороци и действия на закона, установяващ равновесие между тях. Седем двойни: Бет, Гимел, Далет, Каф, Фе, Реш, Тау - съответстват на живота, света, мъдростта, богатството, потомството, благоволението, господството.
Дванадесет прости: Хе, Вау, Зайн, Хет, Тет, Йод, Ламед, Нун, Самех, Айн, Цаде, Коф- отговарят за представата на зрението, слуха, обонянието, речта, храненето, съвъкупляването, действията, ходенето, гнева, смеха, мисленето и съня. С тяхна помощ Йах, Предвечният Саваот, Бог на Израил, Бог жив, Всемогъщ-Възвисяващ се, Величествен, Пребиваващ във вечността, Чието име е свято, е продил трите отеца и техните потомци/въздух, вода, огън и всичко, което следва оттук/, седем завоеватели и техните легиони/планети и звезди/, дванадесет ръба на куба.
Проверката на значението свидетелства за важността на закона, света, годината и човека, притежаващи числата:десет, три, седем и дванадесет, техните изображения са:дракон, кълбо и сърце."

Забележете само как започва - Бог величествен и възвишен, Бог пребиваващ във вечността, Бог свят ...
В думите има сила, живот и смърт и тези думи просто си въздействат издигащо, зареждат. Навярно и вие го усещате!
И понеже е казано:
Изостряйки чрез това твоя дух, търси, забелязвай, мисли, представяй си, размествай нещата, по местата и издигни Твореца на неговия престол.
Следва да го изпълним!
В тези толкова малко думи за сътворението е казано всъщност толкова много, за всеки колкото разбере.
От писаното "Десет сефирота, освен Неизречения, десет, а не деват, десет, а не единадесет" - какво се разбира, какво се казва всъщност?
Става въпрос за Неизречения. Ако той е включен в числото на десетте сефириота следва без Него да са девет и ако не е включен следва с него да са единадесет - по пътя на логиката, но понякога в Божествените пътища няма човешка логика.
Десет, а не девет, десет а не единадесет показва само едно, че Неизречения е нула/как може да се изпише или изкаже или пресметне, не знам/. Неизреченият има стойност нула. Това Бог ми откри.
Десет плюс нула е равно пак на десет и десет минус нула е равно пак на десет.
"разбери това в своята мъдрост и го запомни" се казва!
Разбрах го, благодаря на Бог! Какво всъщност знаем за нулата, което може да ни бъде полезно за човека, годината и света? Нашият свят е свят на полярностите. Нулата е точката в която полярностите обръщат посоката/от физиката/. Тоест положително заредени частици след преминаване през точка нула, могат да обърнат полярността си на отрицателно заредени и обратно. От един ред написано в книгата до тук сме разбрали десет реда, които не бяха написани.
Още първите изречения на втора глава потвърждават, че съм на прав път в тълкуванието на тези стихове.
"Втора глава
Десет сефирота, освен Неизречения. Техният вид е подобен на горящ пламък, краят се губи в безкрайността. Словото на Бога се движи между тях, влизайки и излизайки без прекъсване, подобно на вихър. Те на момента изпълняват Божественото Слово, прекланяйки се пред престола на Предвечното.
Десет сефирота, освен Неизречения. Техният край е съединен с началото, както пламъкът е съединен с главнята, защото Господ е един над всички и не съществува друг. Какво число можеш да кажеш преди числото едно?" -Казахме го вече -0!
В началото на първа глава се казва, че тридесет и два Пътя на Мъдростта са десетте сефериота плюс двадесетте и две букви/тук се има в предвид еврейската азбука, защото там буквите имат не само буквено значение, но и числова стойност/.
Искам да спомена няколко основни неща опоменати за трите букви-майки, за да ме разберете по-нататък.
В четвърта глава се казва:
"Трите майки: Алеф, Мем, и Шин представляват основата. Те обозначават съвкупността от достойнствата и недостатъците, а също така и закона на равновесието/ОК/ намиращ се между тях.
Трите майки:Алеф, Мем и Шин-това е една, удивителна и скрита тайна, начертани с шест пръстена, от които произлизат огъня, водата и въздуха, разделящи се на мъжко и женско начало.
Трите майки:Алеф, Мем и Шин и от тях три Отеца
Трите майки:Алеф, Мем и Шин в света - въздух, огън и вода. По същество небесата били създадени от огън, земята от вода, а въздухът от духа., намиращ се между тях.
Трите майки:Алеф, Мем и Шин в годината-топло, студено и умерена температура. Топлото било  създадено от огъня, студеното от водата, а умерената температура- от духа, намиращ се между тях.
Трите майки:Алеф, Мем и Шин в човека- глава, корем и гърди. Главата е създадена от огъня, коремът от водата, а гърдите, намиращи се между тях -от духа....."

Алеф има стойност едно, Мем стойност три/триста/, а Шин четири/четирдесет/.
Можем да си направим сега една таблица за по-нагледно и защото пише - търси, мисли, представяй си, размествай, нещата по местата ... с други думи нареждай пъзела на истината, докато видиш цялата картина и издигнеш Твореца.
"Изостряйки чрез това твоя дух, търси, забелязвай, мисли, представяй си, размествай нещата, по местата и издигни Твореца на неговия престол."


Ето как изглежда таблицата
       АЛЕФ          МЕМ          ШИН
           1                  4               3
       въздух          вода         огън
/уравновесява/

Сега да се върнем на краят в първа глава:
"Проверката на значението свидетелства за важността на закона, света, годината и човека, притежаващи числата:десет, три, седем и дванадесет, техните изображения са:дракон, кълбо и сърце."


За да онагледя и последните изречения в първа глава с разбираема таблица е нужно само да спомена няколко думи за закона. За него се споменава в първа глава, която цитирах по горе
"Три букви -майки:Алеф, Мем, Шин - съдържат понятията за всички добродетели, пороци и действия на закона, установяващ равновесие между тях."
Също така се споменава и в трета глава от книгата:
"Водата - Мем е безмълвна, Огънят-Шин е свистящ, въздухът-Алеф е посредник между двете, както действието на закона/ХОК/ установява равновесието между закона и вината.

В края на първа глава са ни дадени четири числа и три съотвестващи техни изображения.
Но трябва да забележим, че две от числата имат равни числови стойности - дванадесет и три.
Дванадесет е две плюс едно, равно на три. И след като знаем това, не е трудно да си направим таблицата и да добавим предишната към нея.

ЗАКОН          СВЯТ          ГОДИНА          ЧОВЕК
    10                    3                     7                   12
дракон            сърце           кълбо            сърце

АЛЕФ           ШИН          
въздух/дух/     огън

В случая липсва огънят, но той се получава от три плюс едно, което ще рече
дракон + сърце равно на - 4/огън/ или че огънят се уравновесява с дракон плюс сърце. Отделно можем да забележим от таблицата, че има сърце в света и сърце в човека. Колкото и да са еднакви техните стойности, то все пак това 12 стои, не като трите майки или знам ли, какво точно би могло да означава.
дракон + огън - 4
дух+огън          -4
закон+огън      -4


Стойността за Алеф, дракон, закон, Дух, въздух е една и съща, както и за свят, сърце, Мем, огън.
Тук можем да се замислим за числото четири/вода/ - на какво е символ всъщност и какво означава.  Дух и огън говори за Кръщение, което било едно в името на Отец, Син и Святи Дух.
Дух и огън, равно на вода. Може би затова някъде го споменават кръщението като "водно кръщение". Досега никой не ми е обяснявал защо се говори за кръщение с вода и отделно с Дух и огън, а кръщението било едно. Сефер Иецира ни даде отговор на този въпрос.

Толкова от мен засега
  
Няма коментари:

Публикуване на коментар